Land Commissioner General's Department online

புதிய செய்திகள்

Support and Maintenance of the  Phase I and II of the e - Slims System
‘இந்த ஆவணம் ஆங்கில மொழியில்
රජයේ ඉඩම් පිළිබඳ තොරතුරු පද්ධතියක් සකස් කිරීම
‘இந்த ஆவணம் ஆங்கில மொழியில்

எம்முடன் தொடர்புகொள்ள

காணி ஆணையாளர் நாயகத்தின் திணைக்களம்
இலக்கம் 07
க்ரிகொரிஸ் அவெனியு
கொழும்பு 07